کامبیز نصیری

مدیر عامل کنسرسیوم Galco ایران

نظرات