داود صفایی

مدیر عامل تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد

نظرات