ناصر کلاهی

مدیر عامل فنی مهندسی هموار صنعت تبریز

نظرات