مجید حداد

مدیر عامل توسعه صنایع گرمایشی البرز

نظرات