مرتضی علومی مجومرد

مدیر عامل فرجام صنعت ابتکار

نظرات