افسانه مرشدی

مدیر عامل گروه توسعه تجارت صنعت همای سفید