عبدالحسن کرامتی

مدیر عامل آجر ماشینی دامغان

نظرات