مسعود طلایی

مدیر عامل گروه صنعتی ماشین سازی طلایی نوین و بتن ماشین صفاهان

نظرات