محمد قبادی سامانی

مدیر عامل صنایع معدنی شهاب سنگ

نظرات