عبدالهادی رئیسی

مدیر عامل مهندسی کیمیا صنعت دنا

نظرات