سید محمدمسعود صدر قاینی

مدیر عامل مهندسی افرا

نظرات