مهرداد صادق نکو

مدیر عامل صنایع بازرگانی راه و پلاست