فرامرز ساروی

مدیر عامل تولیدی و صنعتی پلی سازان

نظرات