وحید قنبرپور ممقانی

مدیر عامل سینا لوله یزد

نظرات