احمدرضا درخشنده گلپایگانی

مدیر عامل مجتمع تولیدی سپید پارس شیراز

نظرات