فارس هاشم زاده

مدیر عامل ارتعاشات صنعتی ایران

نظرات