عباس اختری

مدیر عامل تولیدی و صنعتی قفل پنج ستاره