سعید شیرخانی

مدیر عامل صنایع تولیدی شیرخانی

نظرات