سیروس حسن زاده

مدیر عامل فنی و مهندسی تی اس ا

نظرات