ابوالقاسم مرادی

مدیر عامل فناور پلاستیک سپاهان

نظرات