مجید حکمتی

مدیر عامل مجتمع آلومینیوم حکمتی

نظرات