حمید محمدی

مدیر عامل آبادیس تجارت ایرانیان

نظرات