سید احمد سید هندی

مدیر عامل آلومینیوم پژواک سپاهان

نظرات