جمشید کریمی

مدیر عامل توسعه و بهینه سازی صنایع افق آریا

نظرات