فردین میرازاده کیا

مدیر عامل تولیدی و صنعتی تهران پلاستیک کارگستر

نظرات