محمدحسن مصدق

مدیر عامل تولیدی و صنعتی دیوا بابل

نظرات