فرهاد بابازاده

مدیر عامل گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

نظرات