محمد گندمی باویل

مدیر عامل کارخانه تولیدی صنعتی داتیس

نظرات