روح اله داستانی

مدیر عامل صنایع فلزی هشتمین نور

نظرات