امیر حسین عبدالکریمی

مدیر عامل مجتمع تولیدی دیبا صنعت

نظرات