خشایار تشکری تمیجانی

مدیر عامل پادیرکاران آرشام

نظرات