علی محمد بامداد مهربانی

مدیر عامل صنعتی آما

نظرات