محمدعلی میرزاخانی

مدیر عامل ماشین آلات ایران

نظرات