علی نیلفروش زاده

مدیر عامل جهاد تحقیقات سپاهان

نظرات