علیرضا خردمندان

مدیر عامل صنعت الکترونیک آریا

نظرات