سعید جیرانی خامنه

مدیر عامل نوین سازان ستاره صنعت

نظرات