حسین خشایی زاده

مدیر عامل دنا بالابر ایرانیان

نظرات