مرتضی سعیدی

مدیر عامل پارس درایمن بین الملل

نظرات