محمود ملتجی

مدیر عامل مهندسی و تولیدی سردار سیرجان

نظرات