شهرام قاسمی

مدیر عامل تجهیزات الکترونیک و نور مدیا

نظرات