مژگان نصر اصفهانی

مدیر عامل خورشید شمال سپاهان

نظرات