علی بهادری

مدیر عامل روشنگران الکترونیک بین الملل

نظرات