علی اصغر بخش آبادی

مدیر عامل بیستون صنعت ایرانیان

نظرات