سید رضا حسینی مقدم

مدیر عامل جهان کابل خراسان

نظرات