زهرا هادیان رسنانی

مدیر عامل تولیدی سیم و کابل قزوین

نظرات