هادی باقرنژاد فرهادی

مدیر عامل گسترش ساختمان های هوشمند پارسیان

نظرات