محمد اشنایی

مدیر عامل گروه تولیدی صنعتی کسری

نظرات