رضا فرهمند

مدیر عامل اندیشه سازان توسعه باختر

نظرات