مجید سلیمانی پور

مدیر عامل اندیشه و عمران محیط

نظرات