فرهاد فرمانی

مدیر عامل ایریتک شرکت بین المللی مهندسی ایران

نظرات